แนวทางปฏิบัติในการรับ-ส่งเพื่อฝึกอบรม/ปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับ-ส่ง นักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรฟิสิกส์การแพทย์แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา เพื่อฝึกอบรม/ปฏิบัติงาน (Elective)
ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

Download

แนวทางปฏิบัติในการรับ-ส่งเพื่อฝึกอบรม/ปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

Update : 20/04/2021