Objective

Chest

เพิ่มทักษะการแปลผล CXR และเรียนรู้การแปลผลความผิดปกติเบื้องต้นใน CT chest

Ultrasound

เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจultrasoundในผู้ป่วยจริงและการแปลผลในโรคที่พบได้บ่อยและได้ทดลองปฎิบัติในบางราย

Neuro

เพิ่มทักษะในการแปลผล CT brain และรู้จักวิธีการแปลผล MRI เบื้องต้นในผป. Stroke

Abdomen

ได้มีประสบการณ์และเรียนรู้การแปลผลความผิดปกติใน CT abdomen

Emergency

ได้มีประสบการณ์และเรียนรู้การแปลผลภาพวินิจฉัยในภาวะเร่งด่วยฉุกเฉิน

**ปล.จำกัดจำนวน นศพ. ที่จะขึ้นเรียนในแต่ละรอบ (2 สัปดาห์) ได้ไม่เกิน 6 คน**

รายละเอียด "วิชาเลือกเสรีรังสีวินิจฉัย สำหรับ นศพ. ปี 4-6 ประจำปี 2564"

Update : 26/04/2564