เจ้าหน้าที่วิจัย(คุณวุฒิปริญญาโท) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชารังสีวิทยา

รายละเอียดการรับสมัคร

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)