คณะกรรมการ ฝ่ายงานวิจัย

ประธานฝ่ายงานวิจัย

ศ.พญ. พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์

รองประธานฝ่ายงานวิจัย

ศ.พญ.อรสา ชวาลภาฤทธิ์

เลขานุการฝ่ายงานวิจัย

รศ.พญ.จิราพร เสตกรณุกูล

กรรมการ ฝ่ายงานวิจัย

ผศ.นพ.กุลธร เทพมงคล

รศ.พญ.เบญจาภา เขียวหวาน

รศ.พญ.ธัญญลักษณ์ เธียรธัญกิจ

อ.พญ.วรปารี สุวรรณฤกษ์

อ.นพ.ชนน งามสมบัติ

รศ.ดร.ชูอิจิ ชิระโทริ

บุคลากรด้านการวิจัย

ผู้ช่วยวิจัย สาขารังสีรักษา

น.ส. นาตยา ศมศานติ์

เจ้าหน้าที่วิจัย สาขารังสีรักษา

น.ส.ศุภมน นิธิพิชญ

เจ้าหน้าที่วิจัย ภาควิชารังสีวิทยา

น.ส.ดลพร พลเยี่ยม

เจ้าหน้าที่วิจัย ภาควิชารังสีวิทยา

น.ส.ภัทรนันท์ ภวภูตานนท์

เจ้าหน้าที่วิจัย ภาควิชารังสีวิทยา

น.ส.นาฏลดา วิบูลมงคล

ผู้ช่วยเลขานุการและเลขานุการสาขา

เลขานุการ สาขารังสีวินิจฉัย

น.ส. นุสรา ดำเนิน

เลขานุการ สาขารังสีรักษา

น.ส. นาตยา ศมศานติ์

เลขานุการ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

น.ส. ธันย์ชนก เมษาบุญมา

ผู้ช่วยเลขานุการ

น.ส. ชนากานต์ มาท้วม