คณะกรรมการ ฝ่ายงานวิจัย

ประธานฝ่ายงานวิจัย

ผศ.นพ.ชนน งามสมบัติ

รองประธานฝ่ายงานวิจัย

ศ.พญ.อรสา ชวาลภาฤทธิ์

เลขานุการฝ่ายงานวิจัย

รศ.พญ.จิราพร เสตกรณุกูล

กรรมการ ฝ่ายงานวิจัย

ผศ.นพ.กุลธร เทพมงคล

รศ.พญ.เบญจาภา เขียวหวาน

รศ.พญ.ธัญญลักษณ์ เธียรธัญกิจ

อ.พญ.วรปารี สุวรรณฤกษ์

รศ.ดร.ชูอิจิ ชิระโทริ

บุคลากรด้านการวิจัย

เจ้าหน้าที่วิจัย สาขารังสีรักษา

น.ส.ศุภมน นิธิพิชญ

เจ้าหน้าที่วิจัย ภาควิชารังสีวิทยา

น.ส.ดลพร พลเยี่ยม

เจ้าหน้าที่วิจัย ภาควิชารังสีวิทยา

น.ส.ภัทรนันท์ ภวภูตานนท์

เจ้าหน้าที่วิจัย ภาควิชารังสีวิทยา

น.ส.นาฏลดา วิบูลมงคล

ผู้ช่วยเลขานุการและเลขานุการสาขา

ผู้ช่วยเลขานุการ

น.ส. นุสรา ดำเนิน

เลขานุการ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

น.ส. ธันย์ชนก เมษาบุญมา