คณะกรรมการ ฝ่ายวิจัย

ประธานกรรมการ

ผศ.นพ.ชนน งามสมบัติ

รองประธานกรรมการ

รศ.พญ.จิราพร เสตกรณุกูล

กรรมการฝ่ายวิจัย

รศ.ดร.นพ.กุลธร เทพมงคล

อ.พญ.วรปารี สุวรรณฤกษ์

รศ.พญ.เบญจาภา เขียวหวาน

รศ.พญ.ธัญญลักษณ์ เธียรธัญกิจ

รศ.ดร.ชูอิจิ ชิระโทริ

ผู้ช่วยวิจัย

น.ส. สุชาดา จุลบุตร

เจ้าหน้าที่วิจัย

น.ส.ศุภมน นิธิพิชญ

เจ้าหน้าที่วิจัย

น.ส.นาฏลดา วิบูลมงคล

เจ้าหน้าที่วิจัย

น.ส.ดลพร พลเยี่ยม

เจ้าหน้าที่วิจัย

น.ส.ภัทรนันท์ ภวภูตานนท์

เจ้าหน้าที่วิจัย

นาย กาญจน แซ่จัง

น.ส. อรัญญา เอื้อสิริมนต์

เจ้าหน้าที่วิจัย และเลขานุการ

นาย ยุติ จิระวัฒนผลิน