คณะกรรมการงานวิจัย

ที่ปรึกษา

รศ.พญ. อัญชลี ชูโรจน์

ที่ปรึกษา

รศ.พญ. วุฒิศิริ วีรสาร

 
ประธานกรรมการ

รศ.พญ. พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์

รองประธานกรรมการ

ศ.พญ. อรสา ชวาลภาฤทธิ์

 
เลขานุการ

ผศ.พญ. จิราพร เสตกรณุกูล

กรรมการ

ผศ.นพ. กุลธร เทพมงคล

กรรมการ

รศ.พญ. เบญจาภา เขียวหวาน

กรรมการ

รศ.พญ. ธัญญลักษณ์ เธียรธัญญกิจ

กรรมการ

อ.พญ. วรปารี สุวรรณฤกษ์

กรรมการ

อ.นพ. ชนน งามสมบัติ

กรรมการ

รศ.ดร. ชูอิจิ ชิระโทริ

กรรมการ (ผู้ช่วยวิจัยและเลขานุการสาขารังสีรักษา)

น.ส. นาตยา ศมศานติ์

กรรมการ (ผู้ช่วยวิจัย)

น.ส. ศุภมน นิธิพิชญ

กรรมการ (ผู้ช่วยวิจัย)

น.ส.นาฏลดา วิบูลมงคล

กรรมการ (ผู้ช่วยวิจัย)

น.ส. ดลพร พลเยี่ยม

กรรมการ (ผู้ช่วยวิจัย)

น.ส. ภัทรนันท์ ภวภูตานนท์

ผู้ช่วยเลขานุการ

น.ส. ชนากานต์ มาท้วม

เลขานุการสาขารังสีวินิจฉัย

น.ส. นุสรา ดำเนิน

เลขานุการเวชศาสตร์นิวเคลียร์

นาง ประภา คชดี