คณะกรรมการ ฝ่ายป้องกันอันตรายจากรังสี

ประธานฝ่ายป้องกันอันตรายจากรังสี

ผศ.นพ. ชนน งามสมบัติ

รองประธานฝ่ายป้องกันอันตรายจากรังสี

รศ.นพ. สมราช ธรรมธรวัฒน์

กรรมการฝ่ายป้องกันอันตรายจากรังสี

ผศ.นพ. ปาลนันท์ ศิริวนารังสรรค์

ผศ.พญ. อจลญา เตยะธิติ

อ.นพ. บุญฤกษ์ แสงเพชรงาม

นพ. ธนันต์ จิตวัชรโกมล

นพ. ปองภพ ตันตาปกุล

ผศ. ธนพงษ์ ทองประพาฬ

น.ส. พจนีย์ กาญจนพิบูลย์

ดร. เอนก สุวรรณบัณฑิต

นาย ปฏิยุทธ ศรีวิลาศ