คณะกรรมการ ฝ่ายป้องกันอันตรายจากรังสี

ประธานฝ่ายป้องกันอันตรายจากรังสี

ผศ.นพ. ชนน งามสมบัติ

รองประธานฝ่ายป้องกันอันตรายจากรังสี

พญ. ภวิกา เทียนชัย

กรรมการฝ่ายป้องกันอันตรายจากรังสี

พญ. อดิศา โมลีเศรษฐ์

ผศ. ธนพงษ์ ทองประพาฬ

นาย พิเชษฐ์ มะลิ

น.ส. นุชรีย์ พูลเอียด

นาย วินัย พลวัฒน์เสถียร์

น.ส.กนกพันธ์ ประศาสน์วิทย์

นาย พิชญุตม์ นาคกระแสร์

น.ส.ประภาพร พรปัญญาวุฒิ

นาย สิรัณยาพงศ์ สุวรรณโอภาส

นาย ธนวิทย์ พิมพ์หงษ์

นาย สราวุฒิ สวัสดิ์กว้าง

นาย คำรณ วงศ์พรหม