หน่วยงาน

หน่วยบริการภายในสาขาวิชารังสีรักษา

1. หน่วยฉายรังสี

สถานที่                                                                             หมายเลขโทรศัพท์

 • อาคารเร่งอนุภาค ชั้นใต้ดิน (ห้องฉาย L4)                                02-419-7077
 • ตึกปิยมหาราชการุณย์ ชั้น B2 (ห้องฉาย L5)                             02-419-1921 
 • ตึกรังสีราชนครินทร์ ชั้นใต้ดิน (ห้องฉาย L6)                             02-419-7210
 • ตึกนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ชั้น B2 (ห้องฉาย N1, N3, N4, N5)     02-414-0001-5

หน้าที่และเป้าหมาย

ให้บริการจำลองการรักษาเพื่อกำหนดขอบเขตการรักษา รวมทั้งการฉายรังสีรักษาผู้ป่วยด้วยเทคนิคการฉายรังสีต่างๆทั้งแบบพื้นฐานและเทคนิคพิเศษ เช่น 3DCRT, IMRT, IGRT, SRS, SRT/SBRT เป็นต้น ด้วยความปลอดภัย ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐาน ตามแผนการรักษาที่กำหนดมาโดยรังสีแพทย์

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการการรักษาผู้ป่วยด้วยรังสีชนิดต่างๆ ได้แก่การวางแผนการรักษาด้วยรังสี (Simulation), การประดิษฐ์อุปกรณ์กำบังลำรังสี (Individual block), การฉายรังสีจากภายนอก (External beam radiation therapy), การใส่แร่ด้วยสารกัมมันตภาพรังสี (Brachytherapy) โดยนักรังสีการแพทย์มีบทบาทร่วมกับทีมพัฒนาคุณภาพงานบริการรังสีรักษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยมีหน้าที่ดังนี้คือ

 1. ดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อจุดเน้นของสาขาวิชารังสีรักษาด้านบริการ
 2. ให้บริการผู้ป่วยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ, รวดเร็วและได้รับความพึงพอใจ
 3. มีแนวปฏิบัติในการประเมินข้อมูลการฉายรังสีรักษาเพื่อป้องกันและลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย
 4. มีแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยและญาติ, บุคลากรในสาขาวิชารังสีรักษา และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ

2. หน่วยรังสีศัลยกรรม (Siriraj Radiosurgery Center)

สถานที่ตั้ง/เบอร์ติดต่อของหน่วยงาน       

: อาคารโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ชั้น B2  โทร.02-4191926

 

หน้าที่หลักและเป้าหมายที่สำคัญ 

 1. เพื่อให้บริการการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและเนื้องอกสมองรวมถึงความผิดปกติของหลอดเลือดสมองที่มีขนาดเล็ก ด้วยการฉายรังสีศัลยกรรม (stereotactic radiosurgery/radiotherapy – SRS/SRT) รวมถึงรังสีศัลยกรรมสำหรับ extracranial disease (stereotactic body radiation therapy – SBRT)โดยมุ่งเน้นการรักษาเชิงลึกในสำหรับโรคที่ความซับซ้อนและมีข้อบ่งชี้ที่จะใช้เทคนิคพิเศษชนิดนี้ โดยการรักษาด้วย SRS/SRT/SBRT จะเป็นการฉายรังสีปริมาณสูงจำนวน 1-10 ครั้งไปยังรอยโรคและหลบเลี่ยงอวัยวะสำคัญที่อยู่ใกล้เคียง เนื่องจากเป็นการฉายรังสีปริมาณสูงในแต่ละครั้งจึงต้องการแผนการรักษาที่มีความแม่นยำ เที่ยงตรง และปลอดภัย เพื่อทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ, ลดผลข้างเคียงจากการรักษาและลดจำนวนครั้งของการรักษาลง
 2. ให้การบริการที่รวดเร็วตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ และผู้ป่วยมีความปลอดภัยในระหว่างและภายหลังจากที่รับการรักษา
 3. เป็นแหล่งของการศึกษา เรียนรู้ ดูงานให้กับบุคลากรภายใน และภายนอกคณะ
 4. สร้างงานวิจัยในเชิงลึกเกี่ยวกับการรักษาด้วย SRS/SRT/SBRT

ขอบเขตการให้บริการ

เป็นลักษณะของการให้บริการแบบ super-tertiary care โดยมีเครื่องฉายรังสีขั้นสูงสำหรับผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้เฉพาะ โดยเป็นการวางแผนการรักษาด้วยเทคนิคเฉพาะ มีความซับซ้อน มีความละเอียด เพื่อให้ได้ปริมาณรังสีอย่างเหมาะสม และมีการตรวจสอบความถูกต้องของแผนการรักษา และรวมถึงกระบวนการระหว่างทำการรักษาด้วยเครื่องฉายรังสีศัลยกรรมและภาพนำวิถี (image guided radiation therapy- IGRT) ที่มีลักษณะเฉพาะ และมีความแม่นยำสูงสุด

3. หน่วยตรวจรังสีรักษา

สถานที่ตั้ง/เบอร์ติดต่อของหน่วยงาน  :  ตึก 72 ปี ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์  02-419-7082

หน้าที่หลักและเป้าหมาย

         ให้บริการผู้ป่วยมะเร็งที่รับการรักษาด้วยรังสีรักษา   การตรวจติดตามผลการรักษา  การรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล  มีความพึงพอใจเน้นให้บริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ขอบเขตการให้บริการ

          ให้บริการผู้ป่วยมะเร็งที่มาปรึกษา วางแผนการรักษาด้วยรังสีรักษา  ตรวจติดตามผลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

4. หน่วยฟิสิกส์การแพทย์

สถานที่ตั้ง/เบอร์ติดต่อของหน่วยงาน  : ตึก 72 ปี ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์  02-419-7814

หน้าที่และเป้าหมาย

 1. วางแผนการรักษาด้วยเทคนิคต่าง ๆ ของการฉายรังสีและการสอดใส่สารกัมมันตรังสี, คำนวณการกระจายรังสีในผู้ป่วย ตลอดจนคำนวณเวลาในการฉายรังสี และวัดทดสอบความถูกต้องของการคำนวณได้
 2. สามารถควบคุม บำรุงรักษา ตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือทางรังสีรักษาและอุปกรณ์ประกอบ ให้มีคุณภาพ ตรวจสอบคุณลักษณะของลำรังสีเพื่อความถูกต้อง คงที่ โดยอาศัยหลักการทางรังสีฟิสิกส์
 3. จัดระบบการประกันคุณภาพเครื่องมือ และกระบวนการฉายรังสี รวมทั้งจัดหาเครื่องมือสำหรับการประกันคุณภาพ
 4. จัดระบบการป้องกันอันตรายจากรังสีในด้านรังสีรักษาทั้งแก่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ป่วย ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป
 5. ควบคุมสารกัมมันตรังสี การจัดเก็บ และการตรวจวัดรังสีรั่วไหล

ขอบเขตการให้บริการ

 1. ใช้กระบวนการทางฟิสิกส์การแพทย์ในการใช้รังสีรักษาผู้ป่วยทั้งแบบระยะไกล (External Beam Therapy) และระยะใกล้ (Brachytherapy)
 2. ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในการวางแผนจัดหาเครื่องมือ บุคลากร อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
 3. จัดการระบบประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพเครื่องมือรังสีรักษาในสาขาวิชารังสีรักษา
 4. วัด คำนวณปริมาณรังสี และวางแผนการรักษา
 5. ควบคุมและดูแลความปลอดภัยจากรังสีตามมาตรฐานสากล

5. หน่วยรักษาด้วยสารกัมมันตรังสี  

สถานที่ตั้ง/เบอร์ติดต่อของหน่วยงาน  ตึก 72 ปี 6 ตะวันตก หมายเลขโทรศัพท์ 02419-7109   

หน้าที่หลักและเป้าหมาย

ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่มารับการสอดใส่ ฝัง และวางสารกัมมันตรังสี อิริเดียม-192 เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างปลอดภัย มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และมีความพึงพอใจ

 

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งอื่นๆ  ที่มารับการรักษาด้วยการสอดใส่  ฝัง และวางสารกัมมันตรังสี อิริเดียม-192   ทั้งในระยะก่อน ขณะและภายหลังการรักษาด้วยสารกัมมันตรังสี    ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยที่ปรึกษาจากโรงพยาบาลอื่นๆ ในเวลาราชการ

6. หน่วยสอนสุขศึกษาฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยมะเร็ง

สถานที่ตั้ง/เบอร์ติดต่อของหน่วยงาน  ตึก  72  ปี  ชั้น  1    โทรศัพท์ 02-4197816

หน้าที่หลักและเป้าหมาย

      ให้คำแนะนำผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาเพื่อป้องกันหรือบรรเทาภาวะแทรกซ้อน ขณะและหลังการรักษา โดยมุ่งหวัง ให้ผู้ป่วย/ครอบครัวมีทักษะและสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งและกลุ่มโรคเฉพาะทุกระบบ ที่ได้รับรังสีรักษาและเคมีบำบัด ทุกเพศ ทุกวัย และติดตามผลหลังการรักษา

7. หอผู้ป่วย 72 ปี ชั้น 6 ตะวันออก

สถานที่ตั้ง/เบอร์ติดต่อของหน่วยงาน   ตึก 72 ปี ชั้น 6 ตะวันออก  หมายเลขโทรศัพท์  02-419-7110

หน้าที่หลักและเป้าหมาย                

ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่มารับการรักษาด้วยการฉายรังสี ฉายรังสีร่วมกับยาเคมีบำบัด ให้ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพึงพอใจในการบริการ

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีอายุตั้งแต่อายุ 15 ปี ขึ้นไป เป็นผู้ป่วยสามัญชาย 9 เตียง ผู้ป่วยพิเศษรวมชาย 3 เตียง และผู้ป่วยห้องพิเศษเดี่ยวทั้งชายและหญิง 7 เตียง ที่มารับการรักษาด้วยการฉายรังสี ฉายรังสีร่วมกับยาเคมีบำบัด ยาเคมีบำบัด รักษาแบบประคับประคอง และผู้ป่วยวาระสุดท้าย รวมทั้ง ผู้ป่วยที่มารับบริการทางรังสีร่วมรักษา (TACE/RFA) ผู้ป่วย Prostate ที่รักษาด้วยการฝังสารกัมมันตรังสี

8. หอผู้ป่วย 72 ปีชั้น 9 ตะวันตก

สถานที่ตั้ง/เบอร์ติดต่อของหน่วยงาน     ตึก 72 ปี ชั้น 9 ตะวันตก หมายเลขโทรศัพท์ 02-419-7112 , 02-419- 9195         

หน้าที่หลักและเป้าหมาย

 ให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มารับการรักษาด้วยรังสีรักษา เคมีบำบัด เวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีร่วมรักษา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่มีคุณภาพ บรรเทาความทุกข์ทรมานจากโรค ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนทางรังสี เคมีและการทำหัตถการทางรังสีร่วมรักษา ลดโอกาสปนเปื้อนรังสีสู่บุคคลข้างเคียงและสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน ที่มารับการรักษาด้านรังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีร่วมรักษา โดยให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกระบบเพศหญิงที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่มารักษาด้วยการฉายรังสี±ยาเคมีบำบัด  รวมถึงการรักษาแบบประคับประคอง จำนวน 6 เตียง และผู้ป่วยมะเร็งเพศหญิงที่มารับบริการรังสีร่วมรักษาอีก 3 เตียง และผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่มารับประทานสารกัมมันตรังสีไอโอดีน-131และ ให้สารกัมมันตรังสีไอโอดีนด้วยการฉีด (MIBG) ที่ต้องอยู่ห้องแยก ซึ่งรับทุกเพศทุกวัย จำนวน 5 ห้อง   รวมทั้งให้บริการผู้ป่วยมะเร็งที่มารับยาเคมีบำบัดแบบไปเช้า-เย็นกลับ (day ward) ซึ่งรับทั้งเพศหญิงและเพศชายอีกจำนวน 8 เตียง