ประชุมวิชาการ Radiotherapy insight into GI malignancy

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.00–16.00 น.

สถานที่: ห้องประชุมสิรินธร ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติ และ ระบบ online

Update : 18/7/2022