อาจารย์ สาขาวิชารังสีรักษา

รศ.ดร.นพ. กุลธร เทพมงคล
Assoc. Prof. Dr. Kullathorn Thephamongkhol, M.D., Ph.D.
รศ.พญ. จันจิรา เพชรสุขศิริ
Assoc. Prof. Janjira Petsuksiri, M.D.
รศ.ดร.พญ. จิราพร เสตกรณุกูล
Assoc. Prof. Dr. Jiraporn Setakornnukul, M.D., Ph.D.
อ.นพ. ธีรดนย์ ตรีชัยรัศมี
Teeradon Treechairusame, M.D.
ผศ.พญ. นันทกานต์ อภิวโรดมภ์
Asst. Prof. Nantakan Apiwarodom, M.D.
ผศ.พญ. นันทน์ สุนทรพงศ์
Asst. Prof. Nan Suntornpong, M.D.
รศ.นพ. พิทยา ด่านกุลชัย
Assoc. Prof. Pittaya Dankulchai, M.D.
รศ.พญ. วุฒิศิริ วีรสาร
Assoc. Prof. Vutisiri Veerasarn, M.D.
ผศ.พญ. วริศรา รงค์ทอง
Asst. Prof.  Warissara Rongthong, M.D.
ผศ.พญ. อชิรญา เตยะธิติ
Asst. Prof. Achiraya Teyateeti, M.D.

แพทย์ (ผู้ช่วยอาจารย์คลินิก)

นพ. วิวรรธน์ชัย สิทธิวงศ์
Wiwatchai Sittiwong, M.D.
นพ. ธนันต์ จิตวัชรโกมล
Tanun Jitwatcharakomol , M.D.
นพ. วจนะ ทวีรัตน์
Wajana Thaweerat , M.D.
นพ. ธิษณะ ประสาทเสรี
Tissana Prasartseree, M.D.

แพทย์ประจำโรงพยาบาล

นพ. ปองภพ ตันตาปกูล
Pongpop Tuntapakul, M.D