คณะกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ

รศ.พญ. จิตรลัดดา วะศินรัตน์

รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ

รศ.พญ. เบญจาภา เขียวหวาน

กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ

รศ.พญ. วรรณวรางค์ ตีรสมิทธ์

ผศ.พญ. จิตสุภา วงศ์ศรีภูมิเทศ

นพ. ธนันต์ จิตวัชโกมล

ดร. เอนก สุวรรณบัณฑิต

น.ส. ฐิติพร กังวานสุระ

นาย เฉลิมพล เตชะวิเศษ

นาย ทรงพร แจ้งจั่น

กรรมการและเลขานุการ

น.ส. จตุพร นิยมสำรวจ

ผู้ช่วยเลขานุการ

น.ส. ณัชชา พึ่งแพ