SIRAD 2022

งานประชุมวิชาการประจำปีของภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีนี้ทุกคนจะได้พบกับ เนื้อหา ที่เข้มข้น Update กันใน Theme “Radiology Influencer”

 

พวกเราจะพาทุกท่าน มารู้จักบทบาทที่สำคัญของรังสีวินิจฉัย ที่ส่งผลอย่างมากต่อการรักษาผู้ป่วย

 

How radiologist’s work influence clinical practice?

 

นอกจากนี้ เรายังมีกิจกรรม ที่น่าสนใจต่างๆ ให้ทุกคนร่วมสนุกในงานครั้งนี้

 

พบกันแบบ Face to Face ได้ในวันที่ 1 -2 กันยายน 2565 ที่โรงพยาบาลศิริราช

** แจ้งขยายระยะเวลาเปิดรับบทคัดย่อถึง 20 สค 65 ค่ะ

Call for abstract
Radiology Influencer 1-2 ก.ย. 65

*ฟรีค่าลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 10 ท่าน

See you soon