รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560

รศ.นพ.พิพัฒน์ เชี่ยววิทย์ (หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.อัญชลี ชูโรจน์ , ศ.พญ.ปิยาภรณ์ อภิสารธนรักณ์ , รศ.พญ.พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์ , และบุคลากรผู้ทรงคุณค่าแห่งปีในงานมอบรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร ชั้น 1 อาคารศรีสวรินทิรา รพ.ศิริราช

รศ.พญ.อัญชลี ชูโรจน์ ได้รับรางวัลดำรงตำแหน่งประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย (วาระ 2560-2563)

ศ.พญ.ปิยาภรณ์ อภิสารธนรักณ์ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการแต่งตำรา ประจำปี 2558 จากมหาวิทยาลัย

รศ.พญ.พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ DMSc Award ประเภทหนังสือ/ตำรา ประจำปี 2560 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Related links