งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมกิจกรรมของฝ่ายวิจัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

อบรม เรื่อง การเข้าถึงฐานข้อมูลความรู้ด้านรังสีวิทยา จากโปรแกรม STATdx 

โดย นพ.ธีระสูต นุ่มวงษ์ ให้กับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด คณาจารย์ และบุคลากรของภาควิชารังสีวิทยา 

ในวันพุธที่ 10 ส.ค. พ.ศ. 2565 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมพิณพากษ์พิทยาเภท ตึก 72 ปี

ผู้บรรยาย

นพ.ธีระสูต นุ่มวงษ์