การศึกษา

สาขาวิชารังสีรักษามีปณิธานที่จะผลิตรังสีแพทย์ที่สามารถให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และวิทยาการอย่างต่อเนื่องโดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนทุกระดับเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด

งานวิจัย

สาขาวิชารังสีรักษา มีอาจารย์แพทย์ที่มากด้วยความสามารถหลายด้าน หนึ่งในนั้นคืองานวิจัย ที่อาจารย์แพทย์แต่ละท่านได้ค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาให้ดียิ่งขึ้น

งานบริการ

สาขาวิชารังสีรักษาให้บริการฉายรังสีทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกรวมถึงผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่นๆ โดยรังสีแพทย์และบุคคลากรณ์ทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชารังสีรักษา

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโดยแพทย์เฉพาะทางด้านรังสีรักษาที่มีความเชี่ยวชาญ และให้บริการฉายรังสีด้วยระบบที่ทันสมัย

หน่วยงาน

หน้าที่และเป้าหมาย ขอบเขตการให้บริการ ของแต่ละหน่วยงาน ภายในสาขาวิชารังสีรักษา

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างของการศึกษา และ โครงสร้างการบริหารภายในหน่วยงานของ สาขาวิชารังสีรักษา

สถิติการให้บริการ

สถิติการบริการทางรังสีรักษา ได้มีการรวบรวมสถิติงานบริการทั่วไปภายในเวลา และ นอกเวลา

รายงานประจำปี

สรุปถึงหน่วยงานต่างๆภายในสาขาวิชา รวมไปถึงการบริหารทรัพยากร เครื่องมือทางการแพทย์

ความรู้สู่ประชาชน

สาขาวิชารังสีรักษา ได้รวบรวมความรู้ต่างๆ เช่น ความรู้เรื่องการรักษาด้วยการฉายรังสี เทคนิคในการรักษาด้วยการฉายรังสี รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้ในการรักษาด้วยการฉายรังสี ซึ่งทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจเรื่องการรักษาด้วยการฉายรังสี ได้มากยิ่งขึ้น