บุคลากร สาขาวิชารังสีรักษา

นักฟิสิกส์การแพทย์

นาย พิชญุตม์ นาคกระแสร์

นักฟิสิกส์การแพทย์ (ปฏิบัติการ)

นาย ศิวดล เปลี่ยนอารมย์

นักฟิสิกส์การแพทย์ (ปฏิบัติการ)

นาย แทนวิวัฒน์ ใจกุณา

นักฟิสิกส์การแพทย์ (ปฏิบัติการ)

นาย พุฒิพงษ์ ชาญวิชชุ

นักฟิสิกส์การแพทย์ (ปฏิบัติการ)

นาย วิศวะ พงษ์ประพันธ์

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานฟิสิกส์การแพทย์)

น.ส. สวรรยา สุวรรณดี

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานฟิสิกส์การแพทย์)

น.ส. กนกกาญจน์ กึกก้อง

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานฟิสิกส์การแพทย์)

น.ส. กนกพันธ์ ประศาสน์วิทย์

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานฟิสิกส์การแพทย์)

นาง อุตุมพร พ่วงรักษา

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานฟิสิกส์การแพทย์)

น.ส. ชณิดา สถิตวัฒนวิโรจน์

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานฟิสิกส์การแพทย์)

นักรังสีการแพทย์

นาย รุจน์ สิงหเสนี

นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการ)

นาย สุธี เดชะวงศ์สุวรรณ

นักรังสีการแพทย์ (ชำนาญการพิเศษ)

นาย วินัย พลวัฒน์เสถียร

นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการ)

นาง อภิญญา ครองพงษ์

นักรังสีการแพทย์ (ชำนาญการ)

นาย อุดมศักดิ์ ธนัญภูวสิษฏ์

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. ภัทรา ทองสงค์

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. จณิยา กิตติกรชัยชาญ

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

นาย ชัชวาลย์ แย้มชัยสาร

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. ศันสนีย คงคุ้ม

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. ปิยะมาศ วะนะสุข

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

นาย คชา ตินทุกานนท์

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. นีรนุช ทวีบุญ

นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

นาย ประสพชัย เอื้ออังกานนท์

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. พลอย ดังสมัคร

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

นาย ภูวดล เพ็งจันทร์

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. ไพลิน พาฬิโพธิ์

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

นาย สหรัฐ ต่ายสกุลทิพย์

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. ฟ้าวลัย พงษ์ไพบูลย์

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

นาย ชลคินทร์ ครรชิตชลกุล

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. นัทวรรณ ม่วงไม้

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. ศุภนิดา งามดี

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. รัชนี ขำณรงค์

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. นันทพร สมนันชัย

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

นาย ธนภูมิ เพ็ชรนุช

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

นาย ภานุพงศ์ สมเกษม

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. กรกช สุนทรชัยนุกุล

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. อัจจิมา จันทรัตน์

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. เบญจวรรณ ศรีโพธิ์ทอง

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. วรัญญา แคว้นครฉิม

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. ทิพย์ฤทัย สิงหพันธ์

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. กชกร อัศวศุภชัย

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

นาย ขวัญเกษม แสงสี

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. พิชญาภา มงคลวาที

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. จุฬารัตน์ สืบสม

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

นาย นันทภพ พัฒนกิจกุล

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค

น.ส. กนิตตา คำปล้อง

ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค

วิศวกรและนายช่างอิเล็คทรอนิกส์

นาย สหัส ฟักอ่อน

วิศวกร

นาย พชร พลับแดง

วิศวกร​

นาย ปรีชา เอี่ยมเสน

นายช่างอิเล็คทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่วิจัย

น.ส. ศุภมน นิธิพิชญ

เจ้าหน้าที่วิจัย

งานบริหาร และธุรการ

นาย สิทธิสาร อังศุธร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

น.ส. สำอางค์ ภู่อยู่

พนักงานธุรการ ส2

น.ส. อุไรวรรณ คำพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส. สิริวิภา วงศ์ณรัตน์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

น.ส. ปานใจ ดีพลาย

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

น.ส. สุกัญญา มิ่งไชย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส. พรนภา เคลือบแก้ว

พนักงานธุรการ ส2

น.ส. ยุวดี หิรัญมูล

นักวิชาการศึกษา

น.ส. นุชรี นิ่มนวล

พนักงานธุรการ ส1

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

นาย ธีรัช เกรียงไกรเพ็ชร์

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส2

นาย อำนาจ ทัศนสุวรรณ

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส2

นาย ฐิติพงษ์ นาคงาม

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

นาย อนุสรณ์ วิมุตติบุตร

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

นาย ณฐกร รอดตัว

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

นาย วุฒิชัย มะลิทอง

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

พนักงานทั่วไป

นาง วาสนา ชมถาวร

พนักงานสถานที่ บ2

นาย สมศักดิ์ อินทรวิชะ

พนักงานทั่วไป บ2

นาย สุภัค เจริญศิลป์

พนักงานทั่วไป

นาง อริยา มงคลวงศ์

พนักงานทั่วไป บ2

น.ส. เอื้อมเดือน นาคสลัก

พนักงานสถานที่ บ1

น.ส. สุมาลี ยิ้มเรือง

พนักงานสถานที่ บ1

นาง ประเสริฐ โตเอี่ยม

พนักงานทั่วไป บ1

น.ส. ณิชนันทน์ ศาสตราประเสริฐ

พนักงานสถานที่ บ1

นาย สิทธิพร เบญจคุณากร

พนักงานสถานที่ บ1

น.ส. โชติรส บุญนาค

พนักงานทั่วไป

นาย สายชล สมเฉียงใต้

พนักงานสถานที่

นาง ศิริพร พลเยี่ยม

พนักงานสถานที่

นาง ศรีจงกล จั่นบางยาง

พนักงานสถานที่

นาย เอกลักษณ์ เดชเรือง

พนักงานสถานที่

นาย ศราวุฒิ โคตมาต

พนักงานทั่วไป

นาย ศุภอรรถ สุวรรณศรี

พนักงานทั่วไป

น.ส. อธิชา อ่อนพุทธา

พนักงานทั่วไป

นาย ฉัตรทินันท์ ว่องไว

พนักงานสถานที่