สถิติการบริการ

หน่วยตรวจรังสีรักษา ตึก 72 ปี ชั้น 1 และชั้นใต้ดิน

ประเภทการบริการ

ปริมาณงาน/ปีงบประมาณ

2558

2559

2560

2561

2562

1. Conventional Radiation Therapy: 2D

456

285

265

N/A

N/A

2. Advanced Radiation Therapy:

– 3DCRT

862

659

877

N/A

N/A

– IMRT/VMAT

459

488

545

N/A

N/A

– SRT/SRT/SBRT

53

56

67

N/A

N/A

หน่วยฟิสิกส์การแพทย์ ตึก 72 ปี ชั้น 1 และชั้นใต้ดิน

ประเภทการบริการ

ปริมาณงาน/ปีงบประมาณ

2558

2559

2560

2561

2562

1. External Beam Therapy

– 2D (Conventional Radiation Therapy)

443

282

252

N/A

N/A

– 3DCRT

841

707

954

N/A

N/A

– IMRT/VMAT

448

471

564

N/A

N/A

– SRS/ SRT/ SBRT

48

51

67

N/A

N/A

2. Brachytherapy

311

290

252

N/A

N/A

ศูนย์รังสีศัลยกรรม ชั้น B โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ประเภทการบริการ

ปริมาณงาน/ปีงบประมาณ

2558

2559

2560

2561

2562

1. SRS

17

18

23

N/A

N/A

2. SRT

38

31

34

N/A

N/A

3. SBRT

N/A

6

9

N/A

N/A

4. SRS+SRT

N/A

1

1

N/A

N/A