รายงานประจำปี สาขาวิชารังสีรักษา

รายงานประจำปีสาขาวิชารังสีรักษา (อ้างอิงข้อมูลตามสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย)

PATIENTS

Number of patients consulted

Number of treated – new cases

Number of treated – old cases

พ.ศ.2558

3184

2232

232

พ.ศ.2559

3046

1944

188

พ.ศ.2560

3044

1861

284

พ.ศ.2561

3170

1987

331

พ.ศ.2562

N/A

N/A

N/A

RADIOTHERAPY SERVICES

TELETHERAPY

  Leukaemia

  Lymphoma Hodgkin

  Lymphoma Non-Hodgkin

  Eye

  Breast

  Lung/thorax tumours

  Esophagus

  Cervix

  Uterus

  Ovary

  Other gynaecological tumours

  Nasopharynx

  Non-Nasopharynx

  Brain (primary only)

  Skin

  Bladder

  Prostate

  Kidney

  Testis

  Other urological tumours

  Colon and rectum

  Other digestive tumours

  Bone and soft tissue tumours

  Paediatric brain tumours

  Paediatric lymphoma & leukemia

  Paediatric Neuroblastoma

  Paediatric Rhabdomyosarcoma

  Paediatric Wilm’s tumour

  Other paediatric tumours

  Benign diseases

  Unknown primary tumours

  Other ……..

  Brain metastasis

  Bone metastasis

  TOTAL

พ.ศ.2558

11

6

35

443

187

216

104

7

11

83

259

42

22

28

177

4

13

157

83

26

13

2

2

1

21

208

53

18

2232

พ.ศ.2559

9

3

42

394

177

190

78

6

16

79

204

46

12

16

198

1

12

115

58

27

9

3

1

1

13

179

33

22

1944

พ.ศ.2560

14

7

43

2

420

164

30

127

44

5

16

69

190

39

17

17

182

3

4

118

36

34

7

9

1

3

14

163

73

10

204

130

2195

พ.ศ.2561

7

11

57

1

531

299

36

135

100

11

10

89

263

44

35

19

224

11

5

153

47

33

6

6

1

2

2

12

179

23

24

229

350

2955

พ.ศ.2562

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

BRACHYTHERAPY

  Head/neck

  Skin

  Gynaecological tumours

  Prostate

  Other ……..

  TOTAL

พ.ศ.2558

1077

18

1095

พ.ศ.2559

1035

14

4

1053

พ.ศ.2560

1

878

15

894

พ.ศ.2561

209(662)

10(12)

219(674)

พ.ศ.2562

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SPECIAL TECHNIQUES

  Intraoperative radiation therapy

  Total body irradiation

  Stereotactic intracranial irradiation

  Stereotactic extracranial irradiation

  Intensity-modulated radiation therapy (IMRT)
  Image-guided radiation therapy (IGRT)

พ.ศ.2558

20

53

459
1377

พ.ศ.2559

5

1

52

5

488
1205

พ.ศ.2560

17

59

9

545
1509

พ.ศ.2561

10

73

19

652
2084

พ.ศ.2562

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A