หน่วยงาน

หน่วยตรวจรังสีรักษา ตึก 72 ปี ชั้น 1 และชั้นใต้ดิน

หน้าที่และเป้าหมาย

ให้บริการจำลองการรักษาเพื่อกำหนดขอบเขตการรักษา รวมทั้งการฉายรังสีรักษาผู้ป่วยด้วยเทคนิคการฉายรังสีต่างๆทั้งแบบพื้นฐานและเทคนิคพิเศษ เช่น 3DCRT, IMRT,IGRT, SRS/SRT,SBRT เป็นตัน ด้วยความปลอดภัย ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐาน ตามแผนการรักษาที่กำหนดมาโดยรังสีรักษาแพทย์

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการการรักษาผู้ป่วยด้วยรังสีชนิดต่างๆ ได้แก่การวางแผนการรักษาด้วยรังสี (Simulation), การประดิษฐ์อุปกรณ์กำบังลำรังสี (Individual block), การฉายรังสีจากภายนอก (External beam radiation therapy), การใส่แร่รังสี (Brachytherapy) โดยนักรังสีการแพทย์มีบทบาทร่วมกับทีมพัฒนาคุณภาพงานบริการรังสีรักษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยมีหน้าที่ดังนี้คือ
1.ดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อจุดเน้นของสาขาวิชารังสีรักษาด้านบริการ
2.ให้บริการผู้ป่วยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ, รวดเร็วและได้รับความพึงพอใจ
3.มีแนวปฎิบัติในการประเมินข้อมูลการฉายรังสีรักษาเพื่อป้องกันและลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย
4.มีแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยและญาติ, บุคลากรในสาขาวิชารังสีรักษา และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ

หน่วยฟิสิกส์การแพทย์ ตึก 72 ปี ชั้น 1 และชั้นใต้ดิน

หน้าที่และเป้าหมาย

 

ขอบเขตการให้บริการ

 
 

ศูนย์รังสีศัลยกรรม ชั้น B โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

หน้าที่และเป้าหมาย

 

ขอบเขตการให้บริการ