อาจารย์ สาขาวิชารังสีรักษา

Name : รศ.ดร.นพ. กุลธร เทพมงคล

     Assoc. Prof. Dr. Kullathorn Thephamongkhol, M.D.

Education : พ.บ., วท.ม (ระบาดวิทยา), ป.ชั้นสูง(รังสีวิทยา), ป.(รังสีชีววิทยาและฟิสิกส์), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป) ว.ว. (รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา)

Radiation oncology fellow (Hamilton Regional Cancer Centre, McMastor University, Ontario, Canada)
Research fellow (Program in Evidence Based Cancer Care, Ontario, Canada) and (Institute Gustave Roussy, Paris, France).

งานวิจัย : Setakornnukul J., Thephamongkhol K., Neoadjuvant chemotherapy followed by concurrent chemoradiotherapy versus concurrent chemoradiotherapy followed by adjuvant chemotherapy in locally advanced nasopharyngeal carcinoma, BMC Cancer, DOI: 10.1186/s12885-018-4210-3

Name : รศ.พญ. จันจิรา เพชรสุขศิริ

      Assoc. Prof. Janjira Petsuksiri, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง(รังสีวิทยา), ป.(รังสีชีววิทยาและฟิสิกส์), ว.ว. (รังสีรักษา), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

Clinical fellowship in Adult CNS Radiotherapy and Radiosurgery (Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA)
Clinical fellowship in Advanced Radiation Oncology (The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas USA.)

งานวิจัย : Thamlikitkul L., Petsuksiri J., Ithimakin S., Post-operative concurrent chemoradiation for patients with non-squamous cell carcinoma of head and neck: A retrospective cohort of the uncommon cancers, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, DOI: 10.31557/APJCP.2019.20.6.1727

Phongprapun W., Petsuksiri J., Tangboonduangjit P., Kakanaporn C., A study of single-isocenter for three intracranial lesions with VMAT-stereotactic radiosurgery: Treatment planning techniques and plan quality determination, IFMBE Proceedings, DOI: 10.1007/978-981-10-9023-3_87

Chitapanarux I., Tungkasamit T., Petsuksiri J., Kannarunimit D., Katanyoo K., Chakkabat C., Setakornnukul J., Wongsrita S., Jirawatwarakul N., Lertbusayanukul C., Sripan P., Traisathit P., Randomized control trial of benzydamine HCl versus sodium bicarbonate for prophylaxis of concurrent chemoradiation-induced oral mucositis, Supportive Care in Cancer, DOI: 10.1007/s00520-017-3904-4

Name : รศ.ดร.พญ. จิราพร เสตกรณุกูล

      Assoc. Prof. Dr. Jiraporn Setakornnukul, M.D.

Education : พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), ปร.ด. (ระบาดวิทยาคลินิก) สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก, ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา)

Clinical observership and research fellowship in Stereotactic and Proton Radiotherapy (Radiation Oncology).

งานวิจัยSetakornnukul J, Thephamongkhol K. Neoadjuvant chemotherapy followed by concurrent chemoradiotherapy versus concurrent chemoradiotherapy followed by adjuvant chemotherapy in locally advanced nasopharyngeal carcinoma. BMC Cancer,  DOI: 10.1186/s12885-018-4210-3

Ngamphaiboon N., Dechaphunkul A., Setakornnukul J., Dechaphunkul T., Jiratrachu R., Suktitipat B., Jiarpinitnun C., Pattaranutaporn P., Danchaivijitr P., Optimal cumulative dose of cisplatin for concurrent chemoradiotherapy among patients with non-metastatic nasopharyngeal carcinoma: A multicenter analysis in Thailand, BMC Cancer, DOI: 10.1186/s12885-020-07024-8

Name : ผศ. จุมพฏ คัคนาพร

     Asst. Prof. Chumpot Kakanaporn, M.D.

Education : วท.บ. (รังสีเทคนิค) ,วท.ม. (ฟิสิกส์การแพทย์)

Certificate in Physics in Radiotherapy (Royal Marsden Hospital, London),
Certificate in Advanced Course in Radiological Technology (University Hospital, Osaka, Japan),
Certificate in Radiation Metrology and Dosimetry (Advanced Cancer Center, Stanford University Hospital, USA)

งานวิจัย : Pimthong J., Kakanaporn C., Tuntipumiamorn L., Laojunun P., Iampongpaiboon P., Commissioning and validation of COMPASS system for VMAT patient specific quality assurance, Journal of Physics: Conference Series, DOI: 10.1088/1742-6596/694/1/012025

Name : อ.นพ. ธีรดนย์ ตรีชัยรัศมี

    Teeradon Treechairusame, M.D.

Education : พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ1), ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก), ว.ว.(สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา) และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

งานวิจัย :  Rongthong W, Plenararom S, Suntornpong N, Treechairusame T, Thephamogkhol K. Dosimetric study of craniospinal irradiation in children: intensity modulated radiotherapy vs. volumetric modulated arc therapy. J Thai Assn of Radiat Oncol 2020;26(2); R68-R76

Name : ผศ.พญ. นันทกานต์ อภิวโรดมภ์

     Asst. Prof. Nantakan Apiwarodom, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ป.(รังสีชีววิทยาและฟิสิกส์), ว.ว. (รังสีรักษา), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)

Certificate of Continuation Medical Education. (Radiation Oncology Center, Mallinckrotd Institute of Radiology, Washington school of Meddicin USA.)

งานวิจัย : Woranisarakul V., Leewansangtong S., Dankulchai P., Apiwarodom N., Srinualnad S., Taweemonkongsap T., Chaiyaprasithi B., Amornvesukit T., Chotikawanich E., Jitpraphai S., Phinthusophon K., Ramart P., Suk-Ouichai C., Nualyong C., Oncological outcomes of radiotherapy after radical prostatectomy in thai patients with prostate cancer, J Med Assoc Thai,2017;100(4):S179-S185

Name : ผศ.พญ. นันทน์ สุนทรพงศ์

     Asst. Prof. Nan Suntornpong, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ป. (รังสีชีววิทยาและฟิสิกส์), ว.ว. (รังสีรักษา), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)

Certificate of Radiation Oncology (Hahneman University and University of California Los Angeles).

งานวิจัย : Rongthong W., Thepamongkol K., Suntornpong N., A retrospective study of the effects of craniospinal irradiation (CSI) on height in children with brain tumor, Siriraj Med J, DOI: 10.14456/smj.2018.54

Siraprapasiri P., Tharavichitkul E., Suntornpong N., Tovanabutra C., Meennuch E., Panboon P., Swangsilpa T., Siraprapasiri T., Effects of radiation therapy on immunological and virological status in HIV-infected cancer patients in Thailand: A multicenter prospective study, J Med Assoc Thai, 2016;99:S9-S16

Name : อ.พญ. ผาณิต ฉายศิริ

     Panid Chaysiri, M.D.

Education : พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ1), ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก), ว.ว. (สาขาวิชารังสีวิทยาทั่วไป), ว.ว. (สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา) และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

งานวิจัย :  Somcharit L,Na Songkla N, Chaysiri P. , Traumatic Hemothorax and Pneumothorax detected by EFAST Compared with Chest Radiography at Siriraj Hospital.Siriraj Med J., 2016;68(3):171-76

Name : ผศ. พรทิพย์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์

     Asst. Prof. Porntip Iampongpaiboon, M.D.

Education : วท.บ. (รังสีเทคนิค), วท.ม (ฟิสิกส์การแพทย์)

Certificate Quality Assurance of Physical and Technical Aspects in Radiotherapy (The Argonne National lab USA.)

งานวิจัย : Teyateeti A., Laojunun P., Iampongpaiboon P., Poon-iad N., Rojwatkarnjana S., Jiranantanakorn T., Teyateeti A. Outcome of External Beam Radiation in Differentiated Thyroid Cancer : A 10-year Experience. Siriraj Med J,2017;69(5):247-254

Name : รศ.นพ. พิทยา ด่านกุลชัย

      Assoc. Prof. Pittaya Dankulchai, M.D.

Education : พบ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ป.(รังสีชีววิทยาและฟิสิกส์), ว.ว. (รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา) 

Research Fellowship in 3D brachytherapy for gynecologic malignancy (Vienna General Hospital, Medical University of Vienna, Vienna, Austria)
Research Fellowship in brachytherapy for prostate cancer (Mount Vernon Cancer Centre, Middlesex, UK.)

งานวิจัยDankulchai P., Lohasammakul S., Petsuksiri J., Nakkrasae P., Tuntipumiamorn L., Kakanaporn C., Chansilpa Y., Dosimetric analysis and preliminary clinical result of image-guided brachytherapy with or without hybrid technique for cervical cancer using VariSource titanium ring applicator with “Siriraj Ring Cap”, Brachytherapy, DOI: 10.1016/j.brachy.2017.07.009

Tuntipumiamorn L., Lohasammakul S., Dankulchai P., Nakkrasae P.,Comparison of impact of target delineation of computed tomography-and magnetic resonance imaging-guided brachytherapy on dose distribution in cervical cancer,  Journal of Contemporary Brachytherapy, DOI: 10.5114/jcb.2018.78993

Woranisarakul V., Leewansangtong S., Dankulchai P., Apiwarodom N., Srinualnad S., Taweemonkongsap T., Chaiyaprasithi B., Amornvesukit T., Chotikawanich E., Jitpraphai S., Phinthusophon K., Ramart P., Suk-Ouichai C., Nualyong C., Oncological outcomes of radiotherapy after radical prostatectomy in thai patients with prostate cancer, J Med Assoc Thai,2017;100(4):S179-S185

Name : รศ. ลลิดา ตันติภูมิอมร

     Assoc. Prof. Lalida Tuntipumiamorn, M.D.

Education : วท.บ. (รังสีเทคนิค), วท.ม. (วิทยาศาสตร์รังสี)

Certificate Thermoluminescent Dosimetry (Department of Radiation Oncoloty Universitatsdliniken Des Sarrlands, German),
Certificate Radiation Dostimetery and Techniques (Department of Radiation Oncology, UCLA, USA),
Certificate Medical Physics in Radiation Oncology International Scientific Exchange Program (AAPM, USA),
Certificate Implementing IMRT in Clinical practice (ASTRO Practicum, Taxas, USA),
Certificate in Respiratory Motion Management for Radiation Therapy (Missouri, USA.)

งานวิจัยTuntipumiamorn L., Nakkrasae P., Kongkum S., Dankulchai P., End-to-end test and MOSFET in vivo skin dosimetry for 192Ir high-dose-rate brachytherapy of chronic psoriasis, Journal of Contemporary Brachytherapy, DOI: 10.5114/jcb.2019.86973

Tuntipumiamorn L, Tangboonduangjit P, Sanghangthum T, Rangseevijitprapa R, Khamfongkhruea C, Niyomthai T, Vuttiprasertpong B, Supanant S, Chatchaipaiboon N, Iampongpaiboon P, Nakkrasae P, Jaikuna T. Multi-institutional evaluation using the end-to-end test for implementation of dynamic techniques of radiation therapy in Thailand. Rep Pract Oncol Radiother, DOI: 10.1016/j.rpor.2018.11.005

Tuntipumiamorn L, Lohasammakul S, Dankulchai P, Nakkrasae P. Comparison of impact of target delineation of computed tomography- and magnetic resonance imaging-guided brachytherapy on dose distribution in cervical cancer. J Contemp Brachytherapy, DOI: 10.5114/jcb.2018.78993

Name : ผศ.พญ. วริศรา รงค์ทอง

    Asst. Prof. Warissara Rongthong, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา)

Certificate Research Fellow in Pediatric Radiation Oncology (Mayo Clinic, USA.)

งานวิจัย : Warissara Rongthong, Kullathorn Thephamongkol, Nan Suntornpong, A Retrospective Study of Craniospinal Irradiation (CSI) Effects on Height in Children with Brain Tumor, Siriraj Med J, DOI: 10.14456/smj.2018.54

Rongthong, Warissara. Gastric Lymphoma with Secondary Trigeminal Nerve Lymphoma: A Case Report. Siriraj Medical Journal, [S.l.], v. 69, n. 3, p. 143-146, june 2017. ISSN 2228-8082.

Name : รศ.พญ. วุฒิศิริ วีรสาร

      Assoc. Prof. Vutisiri Veerasarn, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ป. (รังสีชีววิทยาและฟิสิกส์), ว.ว. (รังสีรักษา), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)

DCO (Diploma in Clinical Oncology – Royal Marsden Hospital and Institute of Cancer Research, University of London, UK)

งานวิจัย : Veerasarn V., Janhom N., Chansilpa Y., Suntornpong N., Thephamongkhol K., Apiwarodom N., Petsuksiri J., Dankulchai P., Setakornnukul J., Teyateeti A., Rongthong W., Chaysiri P., The impact of active nutritional support for head and neck cancer patients receiving concurrent chemoradiotherapy, Siriraj Med J, DOI: 10.33192/Smj.2020.07

Veerasarn K., Veerasarn V., Treatment of brain tumors in Thailand from 2005 to 2014: Data from the national health security office, J Med Assoc Thai, 2016;99:S74-S81

Name : ผศ.พญ. อชิรญา เตยะธิติ

    Asst. Prof. Achiraya Teyateeti, M.D.

Education : พบ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา)

Certificate Research Fellowship in Central nervous system (Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA.)
Certificate Research Fellowship in Genitourinary system (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA.)

งานวิจัย : Teyateeti A., Brown P.D., Mahajan A., Laack N.N., Pollock B.E., Brain metastases resection cavity radio—surgery based on T2-weighted MRI: technique assessment, J of Neuro-Oncology, DOI: 10.1007/s11060-020-03492-x

Teyateeti A., Pusuwan P., Teyateeti A., Impact of 18F-FDG PET/CT scan on management of non-small cell lung cancer patients in contexts of university-based hospital in thailand, Siriraj Med J, DOI: 10.14456/smj.2018.27

Teyateeti A., Jiranantanakorn T., Teyateeti A., Pusuwan P., Numb chin syndrome: An uncommon presentation of metastatic non-small cell lung cancer diagnosed by 18F-FDG PET/CT scan, Siriraj Med J, DOI: 10.14456/smj.2018.13

แพทย์ (ผู้ช่วยอาจารย์คลินิก)

Name : นพ. วศิน เอียบสกุล

     Wasin Iabsakul, M.D.

Education : พ.บ., (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก), ว.ว. (สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา) และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

งานวิจัย :  –