อาจารย์ สาขาวิชารังสีรักษา

Name : รศ.ดร.นพ. กุลธร เทพมงคล

     Assoc. Prof. Dr. Kullathorn Thephamongkhol, M.D., Ph.D.

Education : พ.บ., วท.ม (ระบาดวิทยา), ป.ชั้นสูง(รังสีวิทยา), ป.(รังสีชีววิทยาและฟิสิกส์), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป) ว.ว. (รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระบาดวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Radiation oncology fellow (Hamilton Regional Cancer Centre, McMastor University, Ontario, Canada)
Research fellow (Program in Evidence Based Cancer Care, Ontario, Canada) and (Institute Gustave Roussy, Paris, France).

งานวิจัย

Thephamongkhol K., Korprapong P., Muangsomboon K., Sitathanee C., Lertkhachonsuk A., Phongkitkarun S. et al. Development and validation of a prognostic prediction model including the minor lymphatic pathway for distant metastases in cervical cancer patients. Scientific Report, 2022; 12(1), 9873

Thepamongkhol K., Korpraphong P., Muangsomboon K., Sitathanee C., Lertkhachonsuk A., Phongkitkarun S., et al. Evaluation and external validation of minor lymphatic pelvic pathway for distant metastases in cervical cancer patients treated with concurrent chemotherapy. Curr Probl Cancer, 2022; 46(4), 100876

Thephamongkhol K., Lertkhachonsuk A.-A., Sitathanee C., Alisanant P., Amornwitchet N., Khorprasert C., et al. Propensity score matched study of tri-weekly vs. weekly platinum-based chemotherapy concurrent with radiotherapy in the treatment of locally advanced cervical cancer. Siriraj Med J, 2022; 74(4), pp. 245-255

Setakornnukul J., Thephamongkhol K., Neoadjuvant chemotherapy followed by concurrent chemoradiotherapy versus concurrent chemoradiotherapy followed by adjuvant chemotherapy in locally advanced nasopharyngeal carcinoma, BMC Cancer, DOI: 10.1186/s12885-018-4210-3

Name : รศ.พญ. จันจิรา เพชรสุขศิริ

      Assoc. Prof. Janjira Petsuksiri, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง(รังสีวิทยา), ป.(รังสีชีววิทยาและฟิสิกส์), ว.ว. (รังสีรักษา), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

Clinical fellowship in Adult CNS Radiotherapy and Radiosurgery (Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA)
Clinical fellowship in Advanced Radiation Oncology (The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas USA.)

งานวิจัย :

Atipas K., Laokulrath N., Petsuksiri J., Ratanaprasert N., Pongsapich W. CD8+ T cells and PD-L1 expression as prognostic indicators in a low prevalence of HPV-associated oropharyngeal squamous cell carcinoma. Curr Oncol, 2023;30(2):1450-1460

Petsuksiri J., Setakornnukul J., Berpan A., Thephamonkhol K., Dankulchai P., Jaishuen A. Treatment outcomes of early-stage endometrial cancer patients: A propensity score matching of vaginal brachytherapy versus pelvic radiotherapy. J Obstet Gynaecol Res, 2023 in press

Thamlikitkul L., Petsuksiri J., Ithimakin S., Post-operative concurrent chemoradiation for patients with non-squamous cell carcinoma of head and neck: A retrospective cohort of the uncommon cancers, Asian Pac J Cancer Prev, 2019; 20(6): 1727-1734. DOI: 10.31557/APJCP.2019.20.6.1727

Phongprapun W., Petsuksiri J., Tangboonduangjit P., Kakanaporn C., A study of single-isocenter for three intracranial lesions with VMAT-stereotactic radiosurgery: Treatment planning techniques and plan quality determination, IFMBE Proceedings, DOI: 10.1007/978-981-10-9023-3_87

Chitapanarux I., Tungkasamit T., Petsuksiri J., Kannarunimit D., Katanyoo K., Chakkabat C., Setakornnukul J., Wongsrita S., Jirawatwarakul N., Lertbusayanukul C., Sripan P., Traisathit P., Randomized control trial of benzydamine HCl versus sodium bicarbonate for prophylaxis of concurrent chemoradiation-induced oral mucositis, Support Care Cancer, 2018; 26(3): 879-886. DOI: 10.1007/s00520-017-3904-4 

Name : รศ.ดร.พญ. จิราพร เสตกรณุกูล

      Assoc. Prof. Dr. Jiraporn Setakornnukul, M.D., Ph.D.

Education : พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระบาดวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Clinical observership and research fellowship in Stereotactic and Proton Radiotherapy (Radiation Oncology).

งานวิจัย

Trikhirhisthit K., Setakornnukul J., Thephamongkhol K. Added survival benefit of whole brain radiotherapy in brain metastatic non-small cell lung cancer: Development and external validation of an individual prediction model. Frontiers in Oncol, 2022; 12,911835

Puangragsa U., Setakornnukul J., Dankulchai P., Phasukkit P. 3D Kinect camera scheme with time-series deep-learning algorithms for classification and prediction of lung tumor motility. Sensors, 2022; 22(8),2918

Setakornnukul J., Chanvimalueng W., Patumanond J., Thephamongkhol K. Cutoff point of neutrophil-to-lymphocyte ratio for predicting survival in nasopharyngeal carcinoma. Medicine (United States), 2021; 100(34), E27095

Setakornnukul J., Thephamongkhol K., Chaysiri P. Added value of metastatic cervical lymph node group V in nodal staging of nasopharyngeal cancer. Head Neck, 2020; 42(10): 2801-2810.

Setakornnukul J, Thephamongkhol K. Neoadjuvant chemotherapy followed by concurrent chemoradiotherapy versus concurrent chemoradiotherapy followed by adjuvant chemotherapy in locally advanced nasopharyngeal carcinoma. BMC Cancer, 2018;18(1);, 329. DOI: 10.1186/s12885-018-4210-3

Name : อ.นพ. ธีรดนย์ ตรีชัยรัศมี

    Teeradon Treechairusame, M.D.

Education : พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ1), ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก), ว.ว.(สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา) และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

งานวิจัย

Rongthong W, Plenararom S, Suntornpong N, Treechairusame T, Thephamogkhol K. Dosimetric study of craniospinal irradiation in children: intensity modulated radiotherapy vs. volumetric modulated arc therapy. J Thai Assn of Radiat Oncol 2020;26(2); R68-R76

Name : ผศ.พญ. นันทกานต์ อภิวโรดมภ์

     Asst. Prof. Nantakan Apiwarodom, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ป.(รังสีชีววิทยาและฟิสิกส์), ว.ว. (รังสีรักษา), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)

Certificate of Continuation Medical Education. (Radiation Oncology Center, Mallinckrotd Institute of Radiology, Washington school of Meddicin USA.)

งานวิจัย :

Veerasarn V., Janhom N., Chansilpa Y., Suntornpong N., Thephamongkhol K., Apiwarodom N., et al.  The impact of active nutritional support for head and neck cancer patients receiving concurrent chemoradiotherapy. Siriraj Med J, 2020; 72(1): 47-58.

Masa-Nga W., Tannanonta C., Khamfongkhruea C., Thongsawad S., Laebua, K., Apiwarodom, N. Assessment of inter-fraction target motion using on-board imaging system for prostate cancer. J Med Assoc Thai, 2018; 101(6): S87-S92.

Woranisarakul V., Leewansangtong S., Dankulchai P., Apiwarodom N., Srinualnad S., Taweemonkongsap T., Chaiyaprasithi B., Amornvesukit T., Chotikawanich E., Jitpraphai S., Phinthusophon K., Ramart P., Suk-Ouichai C., Nualyong C., Oncological outcomes of radiotherapy after radical prostatectomy in thai patients with prostate cancer, J Med Assoc Thai,2017;100(4):S179-S185

Name : ผศ.พญ. นันทน์ สุนทรพงศ์

     Asst. Prof. Nan Suntornpong, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ป. (รังสีชีววิทยาและฟิสิกส์), ว.ว. (รังสีรักษา), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)

Certificate of Radiation Oncology (Hahneman University and University of California Los Angeles).

งานวิจัย :

Veerasarn V., Janhom N., Chansilpa Y., Suntornpong N., Thephamongkhol K., Apiwarodom N., et al.  The impact of active nutritional support for head and neck cancer patients receiving concurrent chemoradiotherapy. Siriraj Med J, 2020; 72(1): 47-58.

Rongthong W., Thepamongkol K., Suntornpong N., A retrospective study of the effects of craniospinal irradiation (CSI) on height in children with brain tumor, Siriraj Med J, 2018; 70(4): 343-348. DOI: 10.14456/smj.2018.54

Siraprapasiri P., Tharavichitkul E., Suntornpong N., Tovanabutra C., Meennuch E., Panboon P., Swangsilpa T., Siraprapasiri T., Effects of radiation therapy on immunological and virological status in HIV-infected cancer patients in Thailand: A multicenter prospective study, J Med Assoc Thai, 2016;99:S9-S16

Name : รศ.นพ. พิทยา ด่านกุลชัย

      Assoc. Prof. Pittaya Dankulchai, M.D.

Education : พบ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ป.(รังสีชีววิทยาและฟิสิกส์), ว.ว. (รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา) 

Research Fellowship in 3D brachytherapy for gynecologic malignancy (Vienna General Hospital, Medical University of Vienna, Vienna, Austria)
Research Fellowship in brachytherapy for prostate cancer (Mount Vernon Cancer Centre, Middlesex, UK.)

งานวิจัย :

Dankulchai P., Harn-utairasmee P., Prasartseree T., Nakkasae P., Trikhirhisthit K., Sithiwong W., et al. Vaginal 11-point and volumetric dose related to late vaginal complications in patients with cervical cancer treated with external beam radiotherapy and image-guided adaptive brachytherapy. Radiother Oncol, 2022; 174: 77-86.

Dankulchai P., Sittiwong W., Teerasamit W. Feasibility and safety of definite volumetric modulated arc therapy with simultaneous integrated boost to the dominant intraprostatic lesion in patients with unfavorable intermediate to high-risk prostate cancer. Rep Pract Oncol Radiother, 2022; 27(2): 260-267.

Buranaporn P., Dankulchai P., Jaikuna T., Prasartseree T. Relation between DIR recalculated dose based CBCT and GI and GU toxicity in postoperative prostate cancer patients treated with VMAT. Radiother Oncol, 2021; 157: 8-14.

Prasartseree T., Dankulchai P., Hoskin PJ. Excess dose-related parameters (Vex, Rex, and iRex): Novel predictors and late toxicity correlations in cervical cancer image-guided adaptive brachytherapy. J Contemp Brachytherapy, 2020; 12(5): 441-453.

Dankulchai P., Lohasammakul S., Petsuksiri J., Nakkrasae P., Tuntipumiamorn L., Kakanaporn C., Chansilpa Y., Dosimetric analysis and preliminary clinical result of image-guided brachytherapy with or without hybrid technique for cervical cancer using VariSource titanium ring applicator with “Siriraj Ring Cap”, Brachytherapy, 2017; 16(6): 1199-1204.  DOI: 10.1016/j.brachy.2017.07.009

Name : รศ.พญ. วุฒิศิริ วีรสาร

      Assoc. Prof. Vutisiri Veerasarn, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ป. (รังสีชีววิทยาและฟิสิกส์), ว.ว. (รังสีรักษา), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)

DCO (Diploma in Clinical Oncology – Royal Marsden Hospital and Institute of Cancer Research, University of London, UK)

งานวิจัย :

Veerasarn V., Janhom N., Chansilpa Y., Suntornpong N., Thephamongkhol K., Apiwarodom N., Petsuksiri J., Dankulchai P., Setakornnukul J., Teyateeti A., Rongthong W., Chaysiri P., The impact of active nutritional support for head and neck cancer patients receiving concurrent chemoradiotherapy, Siriraj Med J, 2020; 72(1): 47-58. DOI: 10.33192/Smj.2020.07

Veerasarn K., Veerasarn V., Treatment of brain tumors in Thailand from 2005 to 2014: Data from the national health security office, J Med Assoc Thai, 2016; 99: S74-S81

Name : ผศ.พญ. วริศรา รงค์ทอง

    Asst. Prof.  Warissara Rongthong, M.D.

Education : พบ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา)

Visiting Research Fellowship Pediatric Radiation Oncology, CNS Radiation Oncology, Proton Therapy and Stereotactic Ablation Radiotherapy (SABR) (Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA.)

งานวิจัย :

Rongthong W.,Thepamongkol K., Suntornpong N.  A retrospective study of the effect of craniospinal irradiation (CSI) on height in children with brain tumor. Siriraj Med J,  2018; 70(4): 343-348.

Mahajan A., Stavinoha PL., Rongthong W., Brodin NP., McGovern SL., El Naga I., et al. Neurocognitive effects and necrosis in childhood cancer survivors treated with radiation therapy: A PENTEC comprehensive review. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2021; In press

Name : ผศ.พญ. อชิรญา เตยะธิติ

    Asst. Prof. Achiraya Teyateeti, M.D.

Education : พบ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา)

Certificate Research Fellowship in Central nervous system (Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA.)
Certificate Research Fellowship in Genitourinary system (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA.)

งานวิจัย :

Teyateeti A., Graffeo CS., Perry A., Tryggestad EJ., Pollock BE., Link MJ. The Effect of Prescription Isodose Variation on Tumor Control and Toxicities in Stereotactic Radiosurgery for Sporadic Vestibular Schwannoma: Propensity Score-Matched Case-Control Study. J Neurol Surg B Skull Base, 2022; 83(2): 193-202.

Teyateeti A., Grossman C., Kollmeier MA., Fiasconaro M., Hopkins M., McBride S., et al.  Influence of hydrogel spacer placement with prostate brachytherapy on rectal and urinary toxicity. BJU Int, 2022; 129(3): 337-344.

Teyateeti A., Geno CS., Stafford SS., Mahajan A., Yan E., Merrell K., et al. Does the dural resection bed need to be irradiated? Patterns of recurrence and implications for postoperative radiotherapy for temporal lobe gliomas. Neuro-Oncol Pract, 2021; 8(2): 190-198.

Teyateeti A., Brown PD., Mahajan A., Laack NN., Pollock BE. Outcome comparison of patients who develop leptomeningeal disease or distant brain recurrence after brain metastases resection. Neuro-Oncol Adv, 2021; 3(1),vdab036

Teyateeti A., Brown P.D., Mahajan A., Laack N.N., Pollock B.E., Brain metastases resection cavity radio-surgery based on T2-weighted MRI: technique assessment, J Neuro-Oncol, 2020; 148(1): 89-95. DOI: 10.1007/s11060-020-03492-x

แพทย์ (ผู้ช่วยอาจารย์คลินิก)

Name : นพ. วิวรรธน์ชัย สิทธิวงศ์

     Wiwatchai Sittiwong, M.D.

Education : พ.บ., ว.ว. (สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา) 

งานวิจัย

Dankulchai P., Sittiwong W., Teerasamit W. Feasibility and safety of definite volumetric modulated arc therapy with simultaneous integrated boost to the dominant intraprostatic lesion in patients with unfavorable intermediate to high-risk prostate cancer. Rep Pract Oncol Radiother, 2022; 27(2): 260-267.

Apivanichkul K., Phasukkit P., Dankulchai P., Sittiwong W., Jitwatcharakomol T. Enhanced deep-learning-based automatic left-femur segmentation scheme with attribute augmentation. Sensors, 2023; 23(12): 5720.  

Name : นพ. ธนันต์ จิตวัชรโกมล

     Tanun Jitwatcharakomol , M.D.

Education : พ.บ., ว.ว. (สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา) 

งานวิจัย

Jitwatcharakomol T., Setakoranukul J, Ithimakin S., Krittayaphong R., Thephamongkhol K. Outcomes of patients with breast cancer treated with or without internal mammary irradiation: A single-center, retrospective propensity score-matched study. Adv Radia Oncol, 2023; 8(1): 101072

Apivanichkul K., Phasukkit P., Dankulchai P., Sittiwong W., Jitwatcharakomol T. Enhanced deep-learning-based automatic left-femur segmentation scheme with attribute augmentation. Sensors, 2023; 23(12): 5720.  

Name : นพ. วจนะ ทวีรัตน์

     Wajana Thaweerat , M.D.

Education : พ.บ., ว.ว. (สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา) 

งานวิจัย :

Thaweerat W., Amornnimit W., Prasithsirikul W. Assesment of anxiety among hospitalized COVID-19 patients in Thailand during the first wave of the pandemic: A cross-sectional study. Egypt J Neurol Psychiatr Neurosurg, 2021; 57(1): 106.

Thaweerat W. Optimization of FDG PET study after mRNA COVID-19 vaccination to reduce the interference of vaccine-associated hypermetabolic lymphadenopathy. Annuals of Nuclear Medicine,  2022; 36(3): 327-328.

Name : นพ. ธิษณะ ประสาทเสรี

              Tissana Prasartseree, M.D.

Education : พ.บ., ว.ว. (สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา) 

งานวิจัย

Dankulchai P., Harn-utairasmeee P., Prasartseree T., Nakkasae P., Trikhirhisthit K., Sithiwong W., et al. Vaginal 11-point and volumetric dose related to late vaginal complications in patient with cervical cancer treated with external beam radiotherapy and image-guided adaptative brachytherapy. Radiother Oncol, 2022; 174: 77-86.

Prasartseree T., Dankulchai P., Dangprapai Y., Jiranantakan T. Efficacy of communication skills training of preclinical medical students via health literacy teaching to high school students: A pilot study. Siriraj Med J, 2021; 73(8): 532-540.

Prasartseree T., Dankulchai P., Hoskin PJ. Excess dose-related parameters (Vex, Rex, and iRex): Novel predictors and late toxicity correlations in cervical cancer image-guided adaptive brachytherapy. J Contemp Brachytherapy, 2020; 12(5): 441-453.

แพทย์ประจำโรงพยาบาล

Name : นพ. ปองภพ ตันตาปกูล

              Pongpop Tuntapakul, M.D

Education : พ.บ., ว.ว. (สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา)

งานวิจัย :