งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย/ผลงาน

อาจารย์แพทย์//อาจารย์ความสนใจพิเศษ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ ชาญศิลป์Radiation Therapy for Gynecologic cancer
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวุฒิศิริ วีรสารRadiation Therapy for Lower gastrointestinal cancer
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทน์ สุนทรพงศ์Radiation Therapy for Padiatric cancer, Radiation Therapy for Soft tissue tumor
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กุลธร เทพมงคลRadiation Therapy for Gynecologic cancer, Intraoperative Radiation Therapy for Breast cancer, Routine to research
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทกานต์ อภิวโรดมภ์Radiation Therapy for Upper Gastrointestinal cancer, Radiation Therapy for Genitourinary cancer, Radiation Therapy for Breast cancer
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจันจิรา เพชรสุขศิริRadiation Therapy for Brain & Central Nervous System Cancer, Intraoperative Radiation Therapy for Breast cancer, Radiation Therapy for Head & Neck cancer
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา ด่านกุลชัยBrachytherapy, Radiation Therapy for Gynecologic cancer, Radiation Therapy for Genitourinary cancer
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิราพร เสตกรณุกูลRadiation Therapy for Lung cancer, Radiation Therapy for Head & Neck cancer, Stereotactis body radiotherapy, Proton radiotherapy
อาจารย์ แพทย์หญิงอชิรญา เตยะธิติRadiation Therapy for Brain & Central Nervous System tumor, Radiation Therapy for Head & Neck cancer, Radiation Therapy for Genitourinary System, Radiation Therapy for Lung cancer, Stereotactis radiosurgery
อาจารย์ แพทย์หญิงวริศรา รงค์ทองRadiation Therapy for Pediatric cancer, Radiation Therapy for Central Nervous System tumor
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุมพฎ คัคนาพรPhysical and Technical Aspects for Radiation Oncology
รองศาตราจารย์ ลลิดา ตันติภูมิอมรPhysical and Technical for Radiation Oncology, Physics and technique in advance radiotherapy, Brachytherapy, Proton therapy
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์Physical and Technical for Radiation Mechine