พันธกิจของแผนการฝึกอบรม / หลักสูตรการฝึกอบรม / เป้าหมายของแผนการฝึกอบรม

พันธกิจของแผนการฝึกอบรม / หลักสูตร

ผลิตรังสีแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่เพียบพร้อมทางด้านรังสีวิทยาในทุกระบบที่เกี่ยวข้องในระดับสากลโดยมีทักษะเจตคติที่ดีพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาส่งเสริมสุขภาพใส่ใจในความปลอดภัย ตลอดจนมีความเอื้ออาทรในการบริบาลผู้ป่วย โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวมและมีเจตนารมณ์เตรียมพร้อมที่การพัฒนาปรับปรุงตนเอง เรียนรู้จากการปฏิบัติไปตลอดชีวิตรวมถึงมีทักษะในการปฏิสัมพันธ์ การสื่อสาร และพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเอง วิชาชีพอื่นๆ รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ อีกทั้งสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับสหสาขาแบบมืออาชีพอย่างเป็นระบบถึงพร้อมด้วยจิตสำนึกที่จะรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อที่จะทำงานให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและความต้องการทางสาธารณสุขของประเทศต่อไป

เป้าหมายของแผนการฝึกอบรม / หลักสูตร

แพทย์ประจำบ้าน หรือแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสามารถสอบวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เรียนและสามารถนำความรู้ ทักษะ ความสามารถที่ได้รับการถ่ายทอดรวมทั้งเจตคติ ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่แพทย์ท่านอื่นได้
      แพทย์ประจำบ้าน หรือแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด (100%)