คณะกรรมการ การศึกษา (ก่อนปริญญา) ภาควิชารังสีวิทยา

ประธานฝ่ายการศึกษา
ก่อนปริญญา

ผศ.นพ. ภาคภูมิ ธิราวิทย์

รองประธานฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา

อ.พญ. พงษ์พิชา ตู้จินดา

รศ.พญ. กอบกุล เมืองสมบูรณ์

ผศ.พญ. อจลญา เตยะธิติ

ผศ.พญ. พิรา เนื่องตัน

อ.นพ. กฤตชาติ บุตรเนียร

อ.นพ. ธีรดนย์ ตรีชัยรัศมี

อ.นพ. วิวรรธน์ชัย สิทธิวงศ์

เลขานุการ

นาง จิราพร ลาภเกิด

ผู้ช่วยเลขานุการ

น.ส. ณัชชา พึ่งแพ

ผู้ช่วยเลขานุการ

น.ส. ยุวดี หิรัญมูล

ผู้ช่วยเลขานุการ

น.ส. นันทนา โกรัตนะ