ขอเรียนเชิญรังสีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ 

เข้าฟัง Webinar: An approach to liver MRI in 120 minutes 

จัดโดยภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยบาล 

ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม เวลา 2564 เวลา 14.00-16.00 น 

โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้า โดย Scan QR Code