หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์การแพทย์

    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ มีความมุ่งมั่นผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านฟิสิกส์การแพทย์ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัยและการบำบัดโรคอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะการใช้รังสี สารกัมมันตรังสีและเภสัชภัณฑ์รังสีทางการแพทย์ การใช้เครื่องมือทางรังสีวิทยาและการควบคุมดูแลความปลอดภัยในการใช้รังสี ทำการวิจัยเพื่อพัฒนางานบริการทางวิชาการอย่างมีคุณภาพถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์รังสีอย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ

    ปัจจุบันวิทยาการด้านการใช้รังสีทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยและการรักษา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางนิวเคลียร์ที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วแต่ในประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์รังสีที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัยของผู้ป่วยที่มารับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาทางรังสีวิทยา ตลอดจนการประกันคุณภาพเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและราคาแพง ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงนำเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ขึ้น เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณทั้งทางวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันตามแนวทางซึ่งเสนอโดยองค์การฟิสิกส์การแพทย์นานาชาติ องค์การอนามัยโลก และทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ที่ให้ความสำคัญเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักสูตร

 
 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 • โครงสร้างหลักสูตร
  จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2
  (1) หมวดปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
  (2) หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
  (3) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
  (4) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 
 • สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จก่อนวันเปิดภาคการศึกษาในระดับปริญญาตรี
  ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการ
  อุดมศึกษาให้การรับรอง
 • ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษของบัณฑิตวิทยาลัย
 • ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้า
  รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คู่มือนักศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

แผนการศึกษา

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

 • มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของฟิสิกส์การแพทย์ต่อองค์กรมีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการให้บริการด้านรังสีทางการแพทย์
 • ใช้รังสีทางการแพทย์ ตามกรอบระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยทางรังสี ที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐานทั้งภายในประเทศและระดับสากล
 • สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของวิทยาศาสตร์รังสีและกระบวนการทางฟิสิกส์รังสีเพื่อการตรวจวินิจฉัยและบำบัดโรค ประยุกต์ความรู้และทักษะการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์รังสีเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยระเบียบและวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ
 • สามารถอธิบายพื้นฐานทางเทคนิคในห้องปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านฟิสิกส์รังสีในทางคลินิก การใช้เครื่องวัดรังสีประเภทต่างๆ  เครื่องถ่ายภาพรังสี เครื่องฉายรังสี รวมทั้งการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพเครื่องมือทางรังสีวิทยา
 • มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในการทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย และผู้รับบริการอย่างเหมาะสม
 • มีความสามารถในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านทักษะและความรู้ สามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ สื่อสารข้อมูลทางวิชาการด้วยวาจาและด้วยการเขียนไปยังผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาเฉลี่ยของการสำเร็จการศึกษาของผู้เรียนในหลักสูตร คือ 3.5 ปี แต่ต้องไม่เกิน 5 ปี นักศึกษาจะต้องสอบให้ได้เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปจึงจะได้รับการอนุญาตให้เลื่อนชั้นเรียนได้ และจะต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดในหลักสูตร หรือเรียนเสริมเพิ่มเติมตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยแนะนำ โดยต้องได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จึงจะสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร

Master of Science Program in Medical Physics

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล