Research activity

เป็นการจัดงานอบรมที่ให้ความรู้ด้านงานวิจัย เพื่อนำไปสู่

  – การมีผลงานวิจัยทางด้านรังสีวิทยามีมาตรฐานที่เป็นสากล สามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือนำไปอ้างอิงได้

  – มีผลงานวิจัยของบุคลากรรวมทั้งมีการจัดทำวารสารรังสีวิทยาศิริราชเพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับบุคลากรของภาควิชา