SIRAD 2021

*พลาดไม่ได้แล้ว 18 กันยายน และ 9 ตุลาคม 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โครงการเราจะจัดเป็นรูปแบบ Online ทั้งหมด ผ่าน platform gather.town (แนะนำให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเข้าร่วมกิจกรรม จะได้ไม่พลาดเนื้อหาที่น่าสนใจ
กิจกรรม Open House Online ทุกท่านจะได้พบกับ

– แนะนำสาขาแบบ Exclusive โดยท่านหัวหน้าภาควิชาฯ และหัวหน้าสาขาวิชาฯ
– พาชมบรรยากาศการทำงานชาวรังสีวิทยา
– พูดคุยซักถามกับพี่ๆ Resident แบบเป็นกันเอง ทาง Online platform
– Gather : ไม่ต้องลงโปรแกรมในเครื่อง แค่เข้ามาที่ลิงค์ด้านล่างผ่าน Web browser แล้วทดลองเล่นได้เลยจ้าจะมี Tutorial เมื่อเข้าครั้งแรกไว้แนะนำเลย Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari ก็ได้จ้า
– การเข้าร่วมโครงการนี้ไม่มีผลกับคะแนนการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน แต่จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆ ได้รู้จักภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมากขึ้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกสถาบันที่เหมาะกับตัวน้องๆมากที่สุด
– เข้าผ่านคอมพิวเตอร์ PC/Notebook (ไม่แนะนำให้ใช้ iPad หรือ smartphone ) มีอินเทอร์เน็ตที่มีความแรงประมาณ

เวลา รายการ ผู้ดำเนินรายการ
08.20 น. – 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 น. – 08.45 น.
กล่าวต้อนรับ/กล่าวเปิดงาน Open House
รศ.พญ.อัญชลี ชูโรจน์
และหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา
08.45 น. – 10.00 น.
แนะนำสาขาวิชารังสีวินิจฉัย
แนะนำสาขาวิชารังสีรักษา และมะเร็งวิทยา
แนะนำสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
แนะนำข้อมูลทั่วไปในการเรียนและการสมัคร
รศ.พญ.อัญชลี ชูโรจน์
หัวหน้าสาขาวิชารังสีวินิจฉัย
รศ.นพ.พิทยา ด่านกุลชัย
หัวหน้าสาขาวิชารังสีรักษา และมะเร็งวิทยา
รศ.พญ.เบญจาภา เขียวหวาน
หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
อ.นพ.รัฐชัย แก้วลาย moderator
อ.นพ.การย์กวิน  ภัทรธีรนาถ
ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
10.00 น. – 11.30 น.
เยี่ยมชมโรงพยาบาล ภาควิชา และหน่วยงานต่างๆ
หัวหน้าและตัวแทนแพทย์ประจำบ้านรุ่นพี่
11.30 น. – 12.00 น.
Q&A
หัวหน้าและตัวแทนแพทย์ประจำบ้านรุ่นพี่
ปิดงาน